Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Vakantiecomplex La Gabinière – 3 sterren categorie, categorie gemeubileerde toeristische accommodatie van 14/04/2018

Url: https://www.residence-lagabiniere.com

Handerlsnaam S.A. ELC – Résidence La Gabinière

» Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

» Kapitaal: €3.060.000

» Hoodfkantoor: 153, route de la Madrague – Giens – 83400 Hyères

» SIREN: 399119171

» SIRET: 39911917100045

» Tel.: +33 (0)4 94 58 22 86

» Fax: +33 (0)4 94 58 11 63

» E-mail: info@residence-lagabiniere.com

» Eerste onlinedatum: 01/01/06

» Datum van eerste publicatie van de vernieuwde versie: 20/05/14

» Doel van de website: het presenteren van het vakantiecomplex résidence La Gabinière en de appartementen. Activiteiten en evenementen, het ontdekken van de streek, online reserveren

» Directeur van de publicatie, wettelijke vertegenwoordiger: Christian COULOMB

» Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud: Nicolas QUERON.

» Vormgeving, uitgave, artistieke directie: Styléo

» Foto’s: © Vacances Giens (B. MATTIO, C. COULOMB, L. VACHIER, N.QUERON) / © ARIS / Fotobibliotheek Office du Tourisme d’Hyères-Les-Palmiers (© Hyères Tourisme / © Julien Mauceri) / Freepik / Shutterstock

» Hosting: OVH

De website presenteert:

– Informatieve inhoud.

 

Franse wet computergegevens en vrijheid

De website is geregistreerd bij de Commission Nationale Informatique et Liberté. (Nationale commissie computergegevens en vrijheid) U hebt het recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben, en om deze gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet “computergegevens en vrijheid”).

 

Eigendom en auteursrechten

De website en de op de website aanwezige informatie zijn beschermd door de Franse wetgeving met betrekking tot de intellectuele eigendom en door de internationale overeenkomsten. De website (of delen van de inhoud ervan) kan niet worden gekopieerd, niet opnieuw worden uitgegeven, niet opnieuw worden overgeschreven, niet worden gewijzigd, niet worden doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden (dit geldt niet voor gebruik in familiekring of privégebruik).

Definities

Klant: iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de site bezoekt die onder deze algemene voorwaarden valt.
Inhoud: Alle elementen die de op de site aanwezige informatie vormen, met name teksten, afbeeldingen of video’s.
Informatie van de klant: Hierna ‘informatie’ genoemd, die overeenstemt met alle persoonsgegevens waarover SA ELC kan beschikken voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.
Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met, gebruik maakt van de website http://www.residence-lagabiniere.com, hierna ‘site’ genoemd.
Persoonsgegevens: “Informatie die, in welke vorm ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie deze betrekking heeft” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen ‘persoonsgegevens’, ‘betrokkene’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

 1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website http://www.residence-lagabiniere.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar: SA ELC – SIRET 399 119 171 – NAF-code: 5530 Z – BTW-nummer: FR 01 399 119 171 – Maatschappelijk kapitaal van € 3.060.000 – 153 route de la Madrague – Giens – 83400 HYERES.
Verantwoordelijk voor de publicatie: SA ELC – CEO: Christian COULOMB – christian@vacances-giens.com
Functionaris voor gegevensbescherming: Nicolas QUERON – nicolas@vacances-giens.com
Webmaster: STYLEO – 242 rue du Mas – 83600 FREJUS – Contactpersoon/projectmanager: Julien DEZITTER – julien.dezitter@styleo.fr
Webhost: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix 1007

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

De website vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Franse wetgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. SA ELC kan echter beslissen de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval tracht SA ELC de gebruikers op voorhand in te lichten over de data en de tijdstippen van de interventie. De site wordt regelmatig bijgewerkt door SA ELC en STYLEO. De wettelijke vermeldingen kunnen dus ook te allen tijde worden gewijzigd: deze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website is het verschaffen van de zo juist en nauwkeurig mogelijke informatie over alle door Résidence La Gabinière aangeboden diensten. SA ELC of STYLEO kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie die te wijten is aan partners of derden die onjuiste informatie verstrekken.

Alle op de site verstrekte informatie wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Die wordt verstrekt onder voorbehoud van wijziging(en) die zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet, ondanks de verbintenis van SA ELC om deze zo vaak als nodig bij te werken.

 1. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. SA ELC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente, virusvrije apparatuur en met een geüpdatete browser van de laatste generatie. De site wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Het doel is om een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De webhost garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. De webhost behoudt zich het recht voor de hostingdienst voor een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name met het oog op onderhoud of verbetering van de infrastructuren, maar ook in geval van storing van de infrastructuren of als de diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

De site en zijn host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name bij overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

 1. Intellectuele eigendom en vervalsing

SA ELC is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, tenzij SA ELC voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wetgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendom.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

SA ELC treedt op als uitgever van de site, en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde inhoud.

SA ELC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij de toegang tot de site, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet overeenkomt met de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

SA ELC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade (zoals verlies van een markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site.

 1. Beheer van persoonsgegevens

De klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake computergegevens en vrijheid van 6 augustus 2004, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: n° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw navigatie op de site is de heer Nicolas QUERON, functionaris voor de gegevensbescherming van de SA ELC, waarvan de heer Christian COULOMB, algemeen directeur, de wettelijke vertegenwoordiger is. Wij verbinden ons ertoe de van kracht zijnde wettelijke bepalingen na te leven en een register bij te houden van de verwerkingen in overeenstemming met de werkelijkheid.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

SA ELC kan alle of een deel van de gegevens verwerken (postadres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, gebruikte computerapparatuur, verbindingsgegevens en gebruik van de site, facturering, overzicht van de verblijven) om:

 • navigatie op de site, het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken;
  • computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.);
  • de navigatie op de site te verbeteren;
  • een samenvattingse-mail te sturen voorafgaand aan het verblijf, en een tevredenheidsenquête na het verblijf;
  • om communicatiecampagnes uit te voeren (4 tot 6 nieuwsbrieven per jaar, waarvoor men zich kan uitschrijven).

SA ELC verkoopt geen persoonlijke gegevens, die bijgevolg alleen worden gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden, of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, wijziging en bezwaar

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van de site de volgende rechten:

– Recht op toegang tot (artikel 15 AVG) en wijziging van (artikel 16 AVG), bijwerking, volledigheid van gebruikersgegevens

– Recht om persoonsgegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of het bewaren verboden is;

– Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG);

– Recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG);

– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG);

– Recht op portabiliteit van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens automatische worden verwerkt op basis van hun toestemming of een overeenkomst (artikel 20 AVG);

– Recht om te bepalen wat er na hun overlijden met de gegevens van de gebruikers gebeurt en te kiezen aan wie SA ELC hun gegevens zal meedelen (of niet), aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen.

Bij het vernemen van het overlijden van een gebruiker en bij afwezigheid van instructies van de gebruiker, vernietigt SA ELC de gegevens van de gebruiker, tenzij deze moeten worden bewaard voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe SA ELC zijn/haar persoonsgegevens gebruikt, of indien hij/zij deze wil corrigeren of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan hij/zij schriftelijk contact opnemen met SA ELC op het volgende adres: 153 route de la Madrague – Giens – 83400 HYERES, ter attentie van Nicolas QUERON, Functionaris voor gegevensbescherming.

In dat geval moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij/zij door SA ELC wil laten corrigeren, bijwerken of wissen en moet hij/zij een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bijvoegen.

Voor verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens gelden de verplichtingen die SA ELC wettelijk zijn opgelegd, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van de site een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL, op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

SA ELC zal de over zijn klanten verzamelde informatie niet verwerken, laten hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie (of dat door laatstgenoemde als ‘niet geschikt’ wordt erkend) zonder hen daarvan vooraf te informeren. SA ELC blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

SA ELC verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te vrijwaren, en met name te garanderen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als SA ELC echter op de hoogte wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, zal het bedrijf de klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt SA ELC geen zogenaamde ‘gevoelige’ gegevens.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gebruikersgegevens de administratieve en commerciële medewerkers van SA ELC.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van de site, verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en die bewaard zullen worden gedurende een periode van maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie: naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer.

De site verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en contextueel advies aan te bieden: surfgegevens om gepersonaliseerde diensten aan te bieden en om publieksstatistieken te genereren (Google Analytics, Google Adwords, Bing Ads, Facebook). Deze gegevens worden maximaal 36 maanden bewaard na het einde van de contractuele relatie.

 1. Kennisgeving van incidenten

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers daarvan op de hoogte stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten te informeren over alle aangelegenheden in verband met de beveiliging van hun gegevens, en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder zijn of haar medeweten openbaar gemaakt, noch op enigerlei wijze uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de overname van SA ELC en haar rechten zou het mogelijk maken de voornoemde gegevens over te dragen aan de eventuele koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens heeft ten opzichte van de gebruiker van de site.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen, maakt SA ELC gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, encryptie en wachtwoorden. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt SA ELC alle maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hyperlinks, cookies en internettags

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, aangebracht met de toestemming van SA ELC. SA ELC kan de inhoud van de aldus bezochte sites niet controleren en kan hiervoor daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die hieronder worden vermeld. Dit kan de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

Een “cookie” (hierna “cookies” genoemd) is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en in zijn terminal (bv. computer, smartphone, tablet) wordt opgeslagen. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider, het besturingssysteem, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de gebruiker.

SA ELC kan de gegevens van de gebruiker betreffende zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Deze informatie maakt het mogelijk om de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet aanvaardt zodat ze in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan ook zijn/haar browsersoftware zo configureren dat hij/zij de mogelijkheid krijgt om cookies van tijd tot tijd te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie in zijn/haar terminal wordt opgeslagen. SA ELC wijst de gebruiker erop dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn of haar browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker weigert cookies te aanvaarden op zijn/haar terminal of browser, of de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de site beperkt kunnen zijn. Dat kan ook het geval zijn wanneer SA ELC NV of een van zijn dienstverleners om technisch compatibele redenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

Indien van toepassing wijst SA ELC alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de site, die voortvloeien of uit de weigering van cookies door de gebruiker, of omdat het onmogelijk is voor SA ELC om de voor hun werking noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. SA ELC kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om het bedrijf te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven informatie.

Tot slot, door te klikken op het pictogram van het sociale netwerk Facebook op de site, en als de gebruiker heeft ingestemd met het plaatsen van cookies door verder te surfen op de site, kan Facebook ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt door uw navigatie op de site voort te zetten. De gebruiker kan zijn/haar toestemming echter te allen tijde intrekken.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

De site kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online-advertenties geplaatst waarmee gebruikers toegang krijgen tot de site, als op de verschillende pagina’s van de site.

Dankzij deze technologie kan SA ELC de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), en het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers aan de site en andere websites door het gebruik van deze tags, rapporten opstellen over site-activiteit voor SA ELC, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de site en het internet.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de rechtbanken van Toulon (Var) bevoegd.